داستان حکمت آموز کوتاه(صوفی درویش در چادر مخملین و گدا),صوفی درویش در چادر مخملین و گدا,داستان حکمت آمیز,داستان حکمتی

داستان حکمت آموز کوتاه(صوفی درویش در چادر مخملین و گدا)

داستان حکمت آموز کوتاه(صوفی درویش در چادر مخملین و گدا) روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او بر روی تشکی مخملین در میان چادری زیبا که طناب هایش به گل میخ های طلایی گره خورده اند، نشسته .... ادامه نوشته