داستان حکمت آموز کوتاه(پیرمرد بازنشسته و مزاحمت بچه های مدرسه),پیرمرد بازنشسته و مزاحمت بچه های مدرسه,داستان حکمت آمیز

داستان حکمت آموز کوتاه(پیرمرد بازنشسته و مزاحمت بچه های مدرسه)

داستان حکمت آموز کوتاه(پیرمرد بازنشسته و مزاحمت بچه های مدرسه) یک پیرمرد بازنشسته، خانه جدیدی در نزدیکی یک دبیرستان خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت تا این که مدرسه ها باز شد. .... ادامه نوشته