داستان دﯾﻮار

داستان دﯾﻮار , داستان ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ , داستان ﻣﺎژﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺑﺰرگ ﮐﺸﯿﺪه , داستان ﮏ ﻗﺎب ﺧﺎﻟﯽ آورد و آن را دور ﻗﻠﺐ آوﯾﺰان ﮐﺮد,داستان کوتاه آموزنده

داستان دﯾﻮار

ﻣﺎدر ﺧﺴﺘﻪ از ﺧﺮﯾﺪبازگشت و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﻧﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ آورد.ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد،ﺟﻠﻮ دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﺎن،ﻣﺎﻣﺎن !وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﺣﯿﺎط ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎﺑﺎ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ حرف صحبت ﻣﯽﮐﺮد،ﺗﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ روی دﯾﻮار اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎزه رﻧﮕﺶ ﮐﺮده بودید،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮد !ﻣﺎدر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ رﻓﺖ .
ﺗﺎﻣﯽ از ﺗﺮس زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﺎدر ﻓﺮﯾﺎد زد :ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎژﯾﮏﻫﺎﯾﺶ را در ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل رﯾﺨﺖ.ﺗﺎﻣﯽ از ﻏﺼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر وارد اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺷﺪ،ﻗﻠﺒﺶ ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺎﻣﯽ روی دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺑﺰرگ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و داﺧل اون ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎدر دوﺳﺖ دارم ! ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ بازﮔﺸﺖ و ﯾﮏ ﻗﺎب ﺧﺎﻟﯽ آورد و آن را دور ﻗﻠﺐ آوﯾﺰان ﮐﺮد. ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺑﺮروی دﯾﻮار اﺳﺖ!

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار