داستان کوتاه آموزنده(تکیه کردن فقط به خدا),تکیه کردن فقط به خدا,حضرت یوسف و برادرانش و تکیه کردن فقط به خدا,حضرت یوسف و برادرانش

داستان کوتاه آموزنده(تکیه کردن فقط به خدا)

داستان کوتاه آموزنده(حضرت یوسف و برادرانش و تکیه کردن فقط به خدا) هنگامی که برادران یوسف (علیه السلام) می خواستند او را به چاه بیفکنند، وی خندید، برادرانش تعجب کردند و گفتند: برای چه می خندی ؟! حضرت یوسف (علیه السلام) .... ادامه نوشته