داستان کوتاه زناشویی,داستان های کوتاه زندگی زناشویی,داستان های کوتاه زناشویی

داستان کوتاه زناشویی

داستان کوتاه زناشویی داستان کوتاه زندگی زناشویی یک شب که من و همسرم توی رختخواب مشغول ناز و نوازش بودیم. در حالی که احتمال وقوع حوادثی هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد یک دفعه خانم برگشت و به من گفت: "من حوصله‌اش .... ادامه نوشته