داستان حکمت آموز کوتاه(درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه),درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه)

داستان حکمت آموز کوتاه(درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه) زاهد و درویشی که مراحلی از سیر و سلوک را گذرانده بودند و از دیری به دیر دیگر سفر می کردند، سر راه خود دختری را دیدند در کنار رودخانه ایستاده .... ادامه نوشته