تغذیه دوران بارداری ماه به ماه,تغذیه در دوران بارداری ماه به ماه,تغذیه دوران بارداری اسلامی

تغذیه دوران بارداری ماه به ماه

تغذیه دوران بارداری ماه به ماه تغذیه در دوران بارداری ماه به ماه مهمترین نکته درتغذیه خانم های باردار،حامله(تغذیة الحوامل)غذاهای خون سازاست چون ازماه چهارم نیزقرص های آهن حاوی ب12برای آنها تجویزمیشود و گاه بعلت پوست پوست شدن لبهاو..B6برای آنهاتجویزمیشود.داروهامضرهستند استفاده ازخوراکی سازگارباطبع .... ادامه نوشته