داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ),نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ,داستانهای حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ)

داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ) دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست .... ادامه نوشته