داستان کوتاه آموزنده(گم شدن الاغ های مرد روستایی)

داستان کوتاه آموزنده(گم شدن الاغ های مرد روستایی و فرصت مناسب برای امام جماعت) می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. دست بر .... ادامه نوشته