داستان حکمت آموز کوتاه(آتش و تلاش گنجشک برای خاموش کردن آن),آتش و تلاش گنجشک برای خاموش کردن آن

داستان حکمت آموز کوتاه(آتش و تلاش گنجشک برای خاموش کردن آن)

داستان حکمت آموز کوتاه(آتش و تلاش گنجشک برای خاموش کردن آن) گنجشکی با عجله و تمام توان به آتشی نزدیک می شد و برمی گشت! پرسیدند : چه می کنی؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک .... ادامه نوشته