حس ادرارکردن حین رابطه جنسی, احساس داشتن ادرار در رابطه جنسی, احساس نیاز به دفع ادرار در رابطه جنسی

حس ادرارکردن حین رابطه جنسی

حس ادرارکردن حین رابطه جنسی خروج ادرار حین نزدیکی،در مورد رابطه جنسی، برخی از تدابیر می تواند از خروج ادرار هنگام نزدیکی جلوگیری کند: احتمال عفونت در حس ادرار حین رابطه - نخست اینکه اگر عفونت دارید، مقاربت را کنار بگذارید و تا .... ادامه نوشته