داستان کوتاه آموزنده(دانشجوی دختر ایرانی در فرانسه),دانشجوی دختر ایرانی در فرانسه,دانشجوی دختر ایرانی در فرانسه و غذا و پول قرضی

داستان کوتاه آموزنده(دانشجوی دختر ایرانی در فرانسه)

داستان کوتاه آموزنده(دانشجوی دختر ایرانی در فرانسه و غذا و پول قرضی) ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻳک ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻰ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭ ﺭﻓﺘﻪ، ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺑﺮﺳﻢ. .... ادامه نوشته