داستان کوتاه و جذاب(امتحان مرد مسلمان),امتحان مرد مسلمان,راننده تاکسی مرد مسلمان

داستان کوتاه و جذاب(امتحان مرد مسلمان)

داستان کوتاه و جذاب(امتحان مرد مسلمان) پول اضافی راننده تاکسی برای امتحان مرد مسلمان مقیم لندن بود. تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. راننده بقیه پول را که بر می گرداند ۲۰ پنی .... ادامه نوشته