تنها یا غیر تنها دوست داشتنی هستید,ویژگی افراد دوست داشتنی, افراد دوست داشتنی

تنها یا غیر تنها دوست داشتنی هستید

تنها یا غیر تنها دوست داشتنی هستید ویژگی افراد دوست داشتنی زیبا بودن یعنی اینکه خودتان باشید. نیازی نیست که دیگران تاییدتان کنند. خودتان باید خودتان را بپذیرید. ممکن است تنها باشید. ممکن است یاری که همیشه کنارتان بود و حتی خودتان را .... ادامه نوشته