انواع بیماریهای اعصاب و روان,بیماری اعصاب,انواع بیماری اعصاب و روان

انواع بیماریهای اعصاب و روان

انواع بیماریهای اعصاب و روان بیماری اعصاب و روان چیست؟ جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارضوعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل .... ادامه نوشته