داستان حکمت آموز کوتاه(بیان احساس به روش ناپلئون),بیان احساس به روش ناپلئون,بیان احساس به روش ناپلئون در مغازه پوست فروش

داستان حکمت آموز کوتاه(بیان احساس به روش ناپلئون)

داستان حکمت آموز کوتاه(بیان احساس به روش ناپلئون) بیان احساس به روش ناپلئون در مغازه پوست فروش به هنگام اشغال روسیه توسط ناپلئون دسته ای از سربازان وی، درگیر جنگ شدیدی در یکی از شهرهای کوچک آن سرزمین زمستان های بی پایان .... ادامه نوشته