ملانصرالدین و دود کباب,ملانصرالدین و صدای پول به جای دود کباب,داستانهای ملانصرالدین,حکایتهای ملا نصرالدین

داستان کوتاه آموزنده(ملانصرالدین و دود کباب)

داستان کوتاه آموزنده(ملانصرالدین و صدای پول به جای دود کباب) فقیری از کنار دکان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ ها کرده و به روی آتش نهاده باد می زد و بوی خوش گوشت سرخ .... ادامه نوشته