حکایت رشوه برای تغییر نظم,پانصد گوسفند رشوه ی فرمانفرمابه خدا,رشوه به خدا,رشوه فرمانفرما

داستان کوتاه و جذاب(حکایت رشوه برای تغییر نظم)

داستان کوتاه و جذاب(حکایت رشوه برای تغییر نظم) رشوه فرمانفرما برای تغییر نظم و زنده ماندن پسرش سلطان عبدالحمید میرزا فرمانفرما (ناصرالدوله) هنگام تصدی ایالت کرمان چندین سفر به بلوچستان می رود و در یکی از این مسافرت ها چند تن از .... ادامه نوشته