داستان کوتاه آموزنده(حکایت فیلسوف و پادشاه),حکایت فیلسوف و پادشاه,حکایت فیلسوف و گوش پادشاه در پایش,گوش پادشاه در پایش

داستان کوتاه آموزنده(حکایت فیلسوف و پادشاه)

داستان کوتاه آموزنده(حکایت فیلسوف و گوش پادشاه در پایش) فیلسوفی ستمدیده برای دادخواهی نزد پادشاهی رفت و هر چه التماس کرد، موثر نشد. ناچار بر قدم های پادشاه افتاد و دادخواهی را تکرار نمود. شاه خشنود شد و حاجت او را .... ادامه نوشته