حکم شرعی نگاه به عکس نامحرم, حکم شرعی نگاه به نامحرم, حکم شرعی نگاه به عکس

حکم شرعی نگاه به عکس نامحرم

حکم شرعی نگاه به عکس نامحرم حکم شرعی نگاه به عکس نامحرم چیست؟ نگاه کردن خانم به وجه و کفین و مواضعی که مردان به طور متعارف نمی پوشانند بدون لذت و ریبه اشکالی ندارد ولی چنانچه موجب وقوع در معصیت باشد .... ادامه نوشته