خواص سنگ عقیق سبز ,سنگ عقیق یمنی سبز, اثرات سنگ عقیق سبز, عکس سنگ عقیق سبز, سنگ عقیق سبز, خاصیت سنگ عقیق سبز

خواص سنگ عقیق سبز

خواص سنگ عقیق سبز این سنگ با چاکرای قلب در ارتباط است ان را می گشاید فعال و انرژی زا می سازد از دردهای احساسی می کاهد روابط به هم ریخته را سامان می بخشد و حسادت پرخاشگری سازش ناپذیری خود .... ادامه نوشته