داستان کوتاه آموزنده(شاعر شدن فتحعلی شاه),شاعر شدن فتحعلی شاه,خاطره ایی ازفتحعلی شاه,بردن داور با طویله,شاعر شدن فتحعلی شاه و داور,شعر سرودن فتحعلی شاه,حکایت آموزنده

داستان کوتاه آموزنده(شاعر شدن فتحعلی شاه)

داستان کوتاه آموزنده(خاطره ایی از شاعر شدن فتحعلی شاه و بردن داور با طویله) فتحعلی شاه قاجار گه گاه شعر می سرود و روزی شاعر دربار را به داوری گرفت. شاعر هم که شعر را نپسندیده بود، بی پروا نظر خود .... ادامه نوشته