داستان جالب (خواربار فروش و کاغذ لیست),خواربار فروش و کاغذ لیست,سنگین شدن کفه ترازو

داستان جالب (خواربار فروش و کاغذ لیست)

داستان جالب (خواربار فروش و کاغذ لیست زن و سنگین شدن کفه ترازو) لوئیز ردن زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس و نگاهی مغموم. وارد خواربار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست تا کمی خواربار به .... ادامه نوشته