داستان کوتاه آموزنده (میوه برای پیرزن),میوه برای پیرزن, کدام مستحق تریم,پیرزن مستحق,داستان شب چله,کیسه های میوه

داستان کوتاه آموزنده (میوه برای پیرزن)

داستان کوتاه آموزنده (میوه برای پیرزن) شب سردی بود. پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه می خریدن. شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها می ذاشت و انعام می گرفت. .... ادامه نوشته