داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی کاترین رایان),زندگی کاترین رایان,داستان لنی,مراقب آنچه که می گویید باشید,داستان حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی کاترین رایان)

داستان حکمت آموز کوتاه(زندگی کاترین رایان) داستان لنی (مراقب آنچه که می گویید باشید) هنگامی که جوان بودم زندگی خانوادگی وحشتناکی داشتم. تنها به این دلیل به مدرسه میرفتم که بتوانم چند ساعتی از خانه دور باشم و خودم را میان بچه .... ادامه نوشته