داستان کوتاه آموزنده(مرد داخل چاله و عکس العمل دیگران) ,مرد داخل چاله و عکس العمل دیگران,داستان مرد داخل چاله و عکس العمل دیگران,عکس العمل دیگران

داستان کوتاه آموزنده(مرد داخل چاله و عکس العمل دیگران)

داستان کوتاه آموزنده(مرد داخل چاله و عکس العمل دیگران) روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد... یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای! یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت! یک روزنامه .... ادامه نوشته