داستان حکمت آموز کوتاه(داستان کریم باستانی یا آیس کریم),داستان کریم باستانی یا آیس کریم,داستان حکمت آموز, داستان های حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(داستان کریم باستانی یا آیس کریم)

داستان حکمت آموز کوتاه(داستان کریم باستانی یا آیس کریم) البته این داستان بیشتر تخیلی به نظر می آید تا واقعی و صحت و سقم آن بر عهده سایت سرزده نیست. تا به حال به این اندیشیده اید که چرا هرگز در هیچ .... ادامه نوشته