داستان کوتاه آموزنده (معاون بانک جهانی و دختر بیل گیتس)

داستان کوتاه آموزنده (معاون بانک جهانی و دختر بیل گیتس) پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است پسر: آهان اگر اینطور .... ادامه نوشته