استان جالب(دفتر سیاه سارا و مادر مریض),دفتر سیاه سارا و مادر مریض,داستان جالب, داستان جالب کوتاه, داستان جالب و اموزنده

داستان جالب(دفتر سیاه سارا و مادر مریض)

داستان جالب( دفتر سیاه سارا و مادر مریض) دفتر سیاه و پاره سارا و مادر مریض معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد: «سارا ...» دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا .... ادامه نوشته