داستان کوتاه آموزنده (دلارهای ریخته شده در خیابان),دلارهای ریخته شده در خیابان,دلارهای ریخته شده در خیابان و مردم دلسوز,مردم دلسوز,دلارهای ریخته شده, مردم دلسوز و امانتدار

داستان کوتاه آموزنده (دلارهای ریخته شده در خیابان)

داستان کوتاه آموزنده (دلارهای ریخته شده در خیابان و مردم دلسوز) مدتی قبل برای تبدیلِ پنج هزار دلار امانتی یکی از اقوام به طرف بانک میرفتم. پاکت محتوی دلارها را در داخل یک پوشه گذاشته بودم و متأسفانه بر اثر بی .... ادامه نوشته