داستان حکمت آموز کوتاه(رخت های نه چندان تمیز از دیدگاه همسایه),رخت های نه چندان تمیز از دیدگاه همسایه

داستان حکمت آموز کوتاه(رخت های نه چندان تمیز)

داستان حکمت آموز کوتاه(رخت های نه چندان تمیز از دیدگاه همسایه) زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌کشی کردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش درحال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت:«لباسها چندان تمیز نیست. .... ادامه نوشته