آنچه که یک مرد از زنش میخواهد,خواسته های زناشویی مردان,خواسته های مردان در زندگی زناشویی

آنچه یک مرد از زنش میخواهد

آنچه یک مرد از زنش میخواهد خواسته های زناشویی مردان نیاز مرد است که احساس کند قوی و قدرتمند است. او می خواهد حامی زنش باشد. مرد می خواهد که دد و دیو را بکشد و زن را نجات بدهد. مرد به این .... ادامه نوشته