از شوهرتان«نه» نشنوید

از شوهرتان«نه» نشنوید

از شوهرتان«نه» نشنوید شنیدن پاسخ منفی از همسر‎ یکی از مواردی که زوجهای جوان بر سر آن با مشکل مواجه می شوند این است که خانمها خواسته ای از همسرخود دارند و در مقابل آن در خواست از همسرشان پاسخ منفی می .... ادامه نوشته