چگونه با همسر افسرده رفتار کنیم,رفتار با همسر افسرده, زندگی با همسر افسرده

چگونه با همسر افسرده رفتار کنیم

چگونه با همسر افسرده رفتار کنیم رفتار صحیح با همسر افسرده رفتار همسرتان عوض شده، از خستگی شکایت می‌کند و سر هیچ و پوچ عصبانی می‌شود؛ خواب و خوراکش به هم خورده و بدنش درد می‌کند. ابتدا به ندرت این حالت‌ها را نشانه .... ادامه نوشته