سین هفت سین نشانه چیست,سین هفت سین نماد چیست,سین های هفت سین

سین هفت سین نشانه چیست

سین هفت سین نشانه چیست سین هفت سین نماد چیست اولین سین سنجد سنجد نماد سنجیده عمل کردن است . سنجد را براین باور بر سفره میگذارند که هرکس با خویشتن عهدکند که درآغاز سال هرکاری را سنجیده انجام دهد . سنجد نشانه .... ادامه نوشته