داستان کوتاه آموزنده(سرودن شعرهای بی معنی),سرودن شعرهای بی معنی,شعرهای بی معنی,میرزا حسین مشرف اصفهانی و سرودن شعرهای بی معنی,میرزا حسین مشرف اصفهانی و شعرهای بی معنی

داستان کوتاه آموزنده(سرودن شعرهای بی معنی)

داستان کوتاه آموزنده(میرزا حسین مشرف اصفهانی و سرودن شعرهای بی معنی) میرزا حسین مشرف اصفهانی شاعری ظریف و شوخ بود. یک وقت مدعی شده بود که پنج مثنوی به وزن خمسه نظامی می تواند به نظم آورد به طوری که هیچیک .... ادامه نوشته