داستان حکمت آموز کوتاه(عاقبت افشای راز),عاقبت افشای راز,عاقبت نگه نداشتن راز و افشای آن به برادر پادشاه,داستان حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(عاقبت افشای راز)

داستان حکمت آموز کوتاه(عاقبت افشای راز) عاقبت نگه نداشتن راز و افشای آن به برادر پادشاه پادشاهی با وزیر و سرداران و نزدیکانش به شکار می رفت. همین که آن ها به میان دشت رسیدند پادشاه به یکی از همراهانش به نام .... ادامه نوشته