عوارض ژلوفن چیست,ژلوفن,ژلوفن 400

عوارض ژلوفن چیست

عوارض ژلوفن چیست عوارض ژلوفن چیست » از عوارض این دارو عوارض گوارشی است که از آن جمله می توان اثر آن بر روی کبد را ذکر کرد چون این دارو در کبد متابولیزه می شود تا قابلیت جذب داشته باشد .... ادامه نوشته