آفات زندگی زناشویی,آفات زندگی مشترک, آفات زندگی

آفات زندگی زناشویی

آفات خانواده نهاد مقدس خانواده مانند هر نهاد دیگری در معرض تهدیدها و عوامل آسیب زا فراوان قرار دارد که هر یک متناسب به قدرت و ضعف می توانند ستون های این نهاد را مورد تهاجم قرار دهند وموجب بروز آشفتگی .... ادامه نوشته