داستان حکمت آموز کوتاه(قبیله آدم خوارها و انگشت زخمی پادشاه),قبیله آدم خوارها و انگشت زخمی پادشاه,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(قبیله آدم خوارها و انگشت زخمی پادشاه)

داستان حکمت آموز کوتاه(قبیله آدم خوارها و انگشت زخمی پادشاه) سالهای بسیار دور پادشاهی زندگی می کرد که وزیری داشت. وزیر همواره می گفت: هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روزی پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی .... ادامه نوشته