داستان حکمت آموز کوتاه(لاوازیه آدم عاشق علم),لاوازیه آدم عاشق علم,داستان حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(لاوازیه آدم عاشق علم)

داستان حکمت آموز کوتاه(لاوازیه آدم عاشق علم) دکتر ژوزف ایگناس گیوتین پزشکی فرانسوی بود که هنگام وقوع انقلاب کبیر فرانسه دردانشگاه پاریس تدریس می کرد. او که بعد از انقلاب به عضویت مجمع انقلابی فرانسه در آمده بود، نخستین فردی بود .... ادامه نوشته