داستان حکمت آموز کوتاه(لقمان و برآورد مدت زمان رهگذر),لقمان و برآورد مدت زمان رهگذر,داستان حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(لقمان و برآورد مدت زمان رهگذر)

داستان حکمت آموز کوتاه(لقمان و برآورد مدت زمان رهگذر) روزی لقمان در کنار چشمه ای نشسته بود . مردی که از آنجا می گذشت از لقمان پرسید : چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟ لقمان گفت : راه برو . .... ادامه نوشته