داستان کوتاه و جذاب(مار را چگونه باید نوشت),مار را چگونه باید نوشت,داستان کوتاه, داستان کوتاه زیبا

داستان کوتاه و جذاب(مار را چگونه باید نوشت)

داستان کوتاه و جذاب(مار را چگونه باید نوشت) روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد. بر حسب .... ادامه نوشته