داستان حکمت آموز کوتاه(مباحث درسی در یک مدرسه حیوانات),مباحث درسی در یک مدرسه حیوانات,داستان حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(مباحث درسی در یک مدرسه حیوانات)

داستان حکمت آموز کوتاه(مباحث درسی در یک مدرسه حیوانات) بحث داغ برنامه ریزی موضوعات آموزشی در مدرسه حیوانات در جریان بود. خرگوش اصرار داشت که دویدن جزء برنامه درسی باشد. پرنده معتقد بود که باید پرواز نیز گنجانده شود. ماهی هم .... ادامه نوشته