داستان حکمت آموز کوتاه(چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی),چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی,داستان چهارتا کتلت

داستان حکمت آموز کوتاه(چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی)

داستان حکمت آموز کوتاه(چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی) چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی... داستان چهارتا کتلت ته پیاز و رنده رو پرت کردم توی سینک، اشک از چشم و چارم جاری بود. در یخچال رو باز کردم و .... ادامه نوشته