داستان کوتاه آموزنده (معیار حقوق دادن),معیار حقوق دادن,معیار حقوق دادن مهندس روسی, کارگران ایرانی نمازگزار,نماز و عدم خیانت,

داستان کوتاه آموزنده (معیار حقوق دادن)

معیار حقوق دادن مهندس روسی به کارگران ایرانی یک مهندس روسی تعدادی کارگر ایرانی را برای کار استخدام کرده بود. کارگران بنا به وظیفه شرعی وقت اذان که می‌شد برای خواندن نماز دست از کار می‌کشیدند. یک روز مهندس به آنان .... ادامه نوشته