داستان کوتاه آموزنده (کلاس درس ابوریحان بیرونی),کلاس درس ابوریحان بیرونی,داستان کوتاه آموزنده

داستان کوتاه آموزنده (کلاس درس ابوریحان بیرونی)

داستان کوتاه آموزنده (کلاس درس ابوریحان بیرونی) روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد … شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند .... ادامه نوشته