داستان کوتاه آموزنده( حکایتهای بهلول),گردوی نذری برای بهلول,گردوی نذری برای بهلول و دعا نکردن او

داستان کوتاه آموزنده( حکایتهای بهلول)

داستان کوتاه آموزنده( حکایتهای بهلول) گردوی نذری برای بهلول و دعا نکردن او فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: «بشکن و بخور و برای من دعا کن.» بهلول گردوها را شکست و خورد ولی دعایی نکرد. آن مرد گفت: «گردوها را .... ادامه نوشته