فال انبیا

فال انبیا

فال انبیا معروف به فال ۲۹ پیامبر الهی

چشمها را بسته چند نفس عمیق بکشید
با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید
حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید
حال اشاره اي فرمائيد


فال انبیا